PhatPhapNhiemMau-2_Nhan.gif - 76.5 K  PhatPhapNhiemMau_Bia.jpg - 103.4 K

 

Cable/DSL/ISP:

||Phần-1||Phần-2||Phần-3|| Phần-4||

 

GHI CHÚ: Thể theo sự yêu cầu của nhiều Phật tử, chúng tôi đã thượng tải bộ phim này với chất lượng

cao nhất (700 Kbps), việc này dòi hỏi nhiều thời gian hạ tải.

Nếu quý ĐH gặp khó khăn trong khi hạ tải , xin hoan hỷ thông báo cho chúng tôi biết.

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang download
bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính