Phatnoikinh_nhan.gif - 71.6 K  PhatNoiKinh_Bia.jpg - 54.6 K

 

Cable/DSL/ISP:

||Phần-1||Phần-2||Phần-3|| Phần-4||

bullets08.gif - 0.2 KAUDIO

 

GHI CHÚ: Thể theo sự yêu cầu của nhiều Phật tử, chúng tôi đã thượng tải bộ phim này với chất lượng

cao nhất (700 Kbps), việc này dòi hỏi nhiều thời gian hạ tải.

Nếu quý ĐH gặp khó khăn trong khi hạ tải , xin hoan hỷ thông báo cho chúng tôi biết.

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang download

bullets08.gif - 0.2 KNghe những băng và MP3-CD cũ
bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính