KinhDaiThua

 


LỜI PHẬT DẠY

            “Này các Tỳ kheo! Có thể có Tỳ kheo nói: “Này Hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lănh thọ như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo sư”. Này các Tỳ kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỳ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh đối chiếu với luật, nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ưng với luật thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn và Tỳ kheo ấy đă thọ giáo sai lầm”.

Và này các Tỳ kheo, các ngươi hăy từ bỏ chúng; khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ưng với luật, th́ các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời dạy này phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỳ kheo ấy đă thọ giáo chơn chánh”. Này các Tỳ kheo như vậy là đại giáo pháp thứ nhất, các ngươi hăy thọ tŕ”.

(Kinh Trường Bộ, tập1 trang 618, kinh Đại Bát Niết Bàn)

CHÚ GIẢI

Trước khi vào Niết Bàn đức Phật đă biết chắc người đời sau sẽ kiến giải, tưởng giải làm sai lệch giáo pháp của ḿnh, nên Ngài đă di chúc lại những lời sau cùng này để chúng ta cẩn thận đối chiếu với kinh sách Nguyên Thủy và kinh sách Đại Thừa, Khi đối chiếu chúng ta mới nhận xét kinh sách Nguyên Thủy dạy đạo đức làm Người làm Thánh, đó là “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” hoặc “Ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng thiện pháp”, c̣n kinh sách Đại Thừa dạy:“Cúng bái cầu siêu, cầu an, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền ức chế tâm, lạy hồng danh sám hối cho tiêu tội v.v..”.Như vậy kinh sách Đại Thừa dạy mê tín, sống trong thế giới ảo tưởng (Niết Bàn, Cực Lạc Tây Phương).

Đem giới bổn Ba La Mộc Xoa Đề của các Tổ ra đối chiếu với giới kinh của Phật, th́ chúng ta thấy giới bổn không phù hợp, không tương ưng với giới kinh một bên th́ ngăn cấm như pháp luật, không đúng với tinh thần tự giác, tự nguyện của đạo Phật. C̣n giới kinh dạy đạo đức làm Người làm Thánh để tâm hoàn toàn vô lậu và đúng theo tinh thần tự giác tự nguyện không có bắt buộc, không có khuyến dụ, không có mua chuộc. Cho nên, giới bổn Ba La Mộc Xoa Đề và kinh sách Đại Thừa chắc chắn không phải Phật thuyết, do các Tổ chịu ảnh hưởng kinh Vệ Đà của Bà La Môn biên soạn ra, nên không phù hợp và không tương ứng với những lời Phật dạy. Đúng vậy khi đem ra so sánh chúng ta thấy rằng kinh sách Đại Thừa không phải Phật thuyết 100%. Cho nên, những lời di chúc cuối cùng của đức Phật đă dạy chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng để không bị những kiến giải, tưởng giải của các Tổ lường gạt. Như vậy, rơ ràng đức Phật đă biết trước, sau này các Tổ sẽ làm sai lệch kinh sách Phật, cho nên Ngài đă chuẩn bị cho người đời sau c̣n có chỗ dựa vững chắc để loại trừ những tà pháp của ngoại đạo đang pha trộn trong giáo pháp Nguyên Thủy của Phật.

Đọc đoạn kinh này các bạn c̣n nghi ngờ chúng tôi nói kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông sai nữa không?

Những Giáo pháp phát triển sau thời đức Phật đều mang tính trừu tượng, mơ hồ, mê tín, ảo tưởng, không thực tế, nó được truyền thừa từ nước này sang nước khác, trong một thời gian khá dài trên 2000 năm. Cho nên, những kinh sách này được kết tập bởi những người tu hành chưa chứng đạo, thành một tạng kinh xô bồ không biết bài kinh nào tu trước, bài kinh nào tu sau. Trong khi giáo lư của Phật giáo được chia ra làm 8 lớp học và ba cấp rơ ràng, nó là một chương tŕnh giáo dục đào tạo con người có đầy đủ đạo đức nhân bản - nhân quả, xây dựng lại cuộc sống của con người mà mọi người không c̣n làm khổ cho nhau nữa, biến thế gian này thành cảnh giới Thiên Đàng, Cực Lạc.

Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh. Bốn lần đức Phật đă nhắc nhở chúng ta phải căn cứ vào những “Lời Phật Dạy” (trong kinh Nguyên Thủy), phải đối chiếu với luật và nếu không phù hợp với kinh, không tương ưng với luật của Phật th́ chắc chắn kinh sách này không phải của Phật thuyết và những Tỳ kheo ấy đă tu tập giáo pháp sai lầm.

Do sự so sánh này chúng ta có thể xác định đươc các tu sĩ qua Giới đức, Giới hạnh, Giới hành nơi tứ sự hàng ngày của họ: Ăn, mặc, ở, đau bịnh và chùa chiềng cúng tế… th́ biết chắc chắn là họ đă tu đúng Phật pháp hay chưa!

Các Thầy xa xưa người trước tu sai, người sau sai và người ngày nay cũng đều tu tập sai hết. Tu sai mà không ai biết để chỉ chỗ ḿnh đă sai, nên kéo dài sai nhiều thế hệ. Thật đáng xót xa! V́ ai đă vào đường tu rồi lại chẳng quyết xả thân để t́m sự giải thoát là thân tâm được thanh thản, an lạc, vô sự! Nhưng thật oái oăm thay: Sợ ở ngoài đời bị vật chất ngũ dục lôi kéo đắm nhiễm – rối ren, bon chen, danh lợi. Nên t́m đến cửa chùa tu thời gian lên chức Trụ tŕ, Thượng tọa, được thiên hạ cung phụng cúng dường là liền bị chùa to phật lớn, bổn đạo đưa đón, thỉnh mời, cầu siêu, cầu an, trai đàn, chẩn tế, suốt tháng quanh năm – rối rắm trăm bề..., thân tâm không có một phút giây thanh thản th́ làm sao quí Thầy giải thoát được thân tâm có an lạc, vô sự!!!

Ngày nay, chúng tôi may mắn hơn đă tu tập từ con đường giới luật, xây dựng ḿnh một nền đạo đức sống không làm khổ ḿnh, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Nhờ thế chúng tôi ly dục ly ác pháp hoàn toàn và đă thành tựu con đường giải thoát của Phật giáo chân thật.

Sau khi tu hành xong, nhờ có kinh nghiêm trong tu hành. Chúng tôi căn cứ vào những lời của Phật dạy trong kinh nguyên thủy đem chú giải rơ đường lối tu hành đúng với Chánh pháp của đức Phật để đời sau không c̣n lầm lẫn những kinh sách tưởng giải của các nhà học giả đă biên soạn sau thời đức Phật nhập diệt, đưa vào tam tạng rồi mạo danh là kinh Phật thuyết để lừa đảo tín đồ Phật giáo. Do đó, các đời sau tu hành sai pháp và truyền thừa tu măi cái sai, nên chẳng có Thầy Tổ nào làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. V́ thế, khi tu hành chưa chứng đạo các Ngài kết tập kinh sách Phật không đủ khả năng soạn thảo chương tŕnh giáo dục theo tám lớp (Bát Chánh Đạo), ba cấp (Giới, Định, Tuệ) nên kết tập kinh sách xô bồ không thứ lớp. Bài kinh trước, bài kinh sau không rơ ràng và không triển khai nổi giới đức, giới hạnh, giới hành cùng ba muơi bảy pháp hành không cụ thể, thực tế và rơ ràng như trên đă nói.

 Đến ngày nay chúng tôi quyết định chấn chỉnh lại bộ giới luật đức hạnh Thánh Tỳ kheo Tăng, Thánh Tỳ kheo Ni và Thánh Cư sĩ. Sau cùng, nếu có đủ thời gian chúng tôi biên soạn giáo tŕnh tu tập cho tám lớp (Bát Chánh Đạo) để thành lập chương tŕnh giáo dục đào tạo bậc A La Hán (vô lậu).

Nhờ những bài kinh Nguyên Thủy này chúng tôi chỉ thẳng cho các bạn biết những kinh sách nào sai, từ chỗ sai đó chúng tôi mới dựng lại những ǵ của Phật giáo đă bị các nhà học giả sau này (không người tu chứng để triển khai nổi pháp của Phật) ném bỏ; nhờ những bài kinh này chúng tôi quyết định vạch trần những kiến chấp sai lầm của các học giả, để may ra các bạn giác ngộ được những lời dạy chân thật của Phật và xả bỏ những kiến chấp sai lầm của ḿnh; nhờ những bài kinh này giúp các bạn sáng suốt để thấy những tưởng giải của các nhà học giả không tu đă làm hư hoại biết bao nhiêu thế hệ con người tu theo Phật giáo hiện nay; nhờ những bài kinh này chúng tôi chú giải các bạn mới thấy những lời chúng tôi là chân thật không dối người, không phỉ báng các Tổ, mà chỉ nói lên một sự thật cách đây trên 2000 năm chưa bao giờ có một người nào dám nói thẳng nói thật. Phải không các bạn?

Đây cũng là một nhân duyên, là một phước báo lớn của chúng sanh, cho các thế hệ mai sau. V́ vậy, hôm nay mới có một cuộc chấn chỉnh giáo pháp của Phật giáo vĩ đại như thế này.

V́ Phật pháp là một lợi ích rất lớn cho chúng sanh, nên chúng tôi không ngại gian khổ, quyết tâm làm cho bằng được. Nhưng sự thành công ấy đều phải nhờ sự đoàn kết của Tăng, Ni và Cư sĩ bốn phương.“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên ḥn núi cao”, chắc chắn cái đúng sẽ thắng cái sai, và cũng đến lúc cái sai phải được buông xuống. Phải không các bạn?

Tóm lại, cái đúng không ai diệt nó được, nó sẽ được trường tồn với loài người măi măi.   

 

  


  

CD LABELS - CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN (không in tựa và logo của LP) - Trang 38

(Bấm chuột trái coi h́nh lớn, sau đó bấm chuột mặt hạ tải nhăn với chất lượng cao-600dpi)

!Spring_2015_001  !Spring_2015_002  !Spring_2015_003  !Spring_2015_004  !Spring_2015_005 

!Spring_2015_006  !Spring_2015_007  !Spring_2015_008  !Spring_2015_009  !Spring_2015_010 

!Spring_2015_011  !Spring_2015_012  !Spring_2015_013  !Spring_2015_014  !Spring_2015_015 

!Spring_2015_016  !Spring_2015_017  !Spring_2015_018  !Spring_2015_019  !Spring_2015_020 

!Spring_2015_021  !Spring_2015_022  !Spring_2015_023  !Spring_2015_024  !Spring_2015_025 

!Spring_2015_026  !Spring_2015_027  !Spring_2015_028  !Spring_2015_029  !Spring_2015_030 

!Spring_2015_031  !Spring_2015_032  !Spring_2015_033  !Spring_2015_034  !Spring_2015_035 

!Spring_2015_036  !Spring_2015_037  !Spring_2015_038  !Spring_2015_039  !Spring_2015_040 

!Spring_2015_041  !Spring_2015_042  !Spring_2015_043  !Spring_2015_044  !Spring_2015_045 

!Spring_2015_046  !Spring_2015_047  !Spring_2015_048  !Spring_2015_049  !Spring_2015_050

Download những nhăn đă được thiết kế

 


TỬ CẤM THÀNH-Một công tŕnh kiến trúc của người VN nhưng bị Trung Quốc che giấu,

TỬ CẤM THÀNH - YouTube - Đài truyền h́nh  ZDF Dokukanal (Germany) thực hiện

LAM THẾ NÀO THOÁT ÁCH NÔ LỆ TÂM LINH CỦA ĐTTQ- Cư sĩ Nguyên Minh,

T̀M VỀ CHÁNH PHÁP (Video - YouTube) - HT Từ Thông,      

T̀M VỀ CHÁNH PHÁP (DVD dài 10 giờ 25, links để hạ tải) - HT Từ Thông, TT Nhật Từ, ĐĐ Phước Tiến

TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH. (Video) - TT Thích Nhật Từ

TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH. Quan đim của Lotus Productions

ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN - ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (Video) - TT Thích Nhật Từ

NGỤY KINH LÀ SỰ THẬT NHƯNG BI CHE DẤU - Đức Chính

SAU HƠN 500 NĂM KỂ TỪ KHI PHẬT NHẬP DIỆT, PG ĐẠI THỪA MI XUẤT HIỆN - Nguyễn Trung Hiếu

KINH NGỤY TẠO - Tiến sĩ KYOTO TOKUNO

KINH NGỤY TẠO– Pháp Tịnh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

TRANG CHÍNH