Hoavouu_Nhan_CD.GIF - 71.8 K   Hoavouu_Bia_CD.jpg - 59.4 KChất lượng  32 kbps:

 

|| Tape-1a || Tape-1b ||Tape-2a ||Tape-2b ||Tape-3a ||Tape-3b|| Tape-4a ||Tape-4b ||

 

||Tape-5a ||Tape-5b || Tape-6a ||Tape-6b ||Tape-7a ||Tape-7b ||Tape-8a ||Tape-8b ||

 

||Tape-9a ||Tape-9b || Tape-10a ||Tape-10b ||Tape-11a ||Tape-11b ||Tape-12a ||Tape-12b ||

 

Chất lượng 128 kbps:

 

|| Tape-1a || Tape-1b ||Tape-2a ||Tape-2b ||Tape-3a ||Tape-3b|| Tape-4a ||Tape-4b ||

 

||Tape-5a ||Tape-5b || Tape-6a ||Tape-6b ||Tape-7a ||Tape-7b ||Tape-8a ||Tape-8b ||

 

||Tape-9a ||Tape-9b || Tape-10a ||Tape-10b ||Tape-11a ||Tape-11b ||Tape-12a ||Tape-12b ||

 

 

Hoavouu-Bia.jpg - 93.6 K

Hoavouu-nhan.jpg - 103.7 K

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang download
bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính