DuyMaCat_Nhan_CD.gif - 54.5 K   DuyMaCat_Bia_CD.jpg - 102.9 K


(GHI CHÚ: Quý ĐH nên dùng nhãn CD- full face hiệu Memorex có bán ở Wal-Mart để không bị cắt chữ)

 

|| Tape-1a || Tape-1b ||Tape-2a ||Tape-2b ||Tape-3a ||Tape-3b||

 

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang download
bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính