BaoUng-nhan.GIF - 79093 Bytes  BaoUng_Bia.jpg - 67063 Bytes

 

Cable/DSL/ISP:

||Phần-1||Phần-2||Phần-3|| Phần-4|| Phần-5|| Phần-6||

GHI CHÚ: Thể theo sự yêu cầu của nhiều Phật tử, chúng tôi đã thượng tải bộ phim này với chất lượng

cao nhất (640 x 480, 700 Kbps, 120MB cho mỗi phần), việc này đòi hỏi nhiều thời gian hạ tải.

Nếu quý ĐH gặp khó khăn trong khi hạ tải , xin hoan hỷ thông báo cho chúng tôi biết.

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang download
bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính